Voldgift

Ved bruk av voldgift overlater partene avgjørelsen av en tvist, som de har fri rådighet over, til en privat domstol.

Fordeler i forhold til bruk av offentlige domstoler: 
– Ekspertise (fritt valg av dommere med bransjekunnskap)international handshake
– Rask behandling (raskere enn vanlig rettergang)
– Konfidensialitet (saken er unntatt offentlighet)
– Enklere fullbyrdelse av dommen i mange land iht.  New York-konvensjonen 

Forutsetninger
– Partnere må ha inngått avtale om bruk av voldgift.

Vær oppmerksom på at ved en avtale om voldgift utelukker man vanlig domstolsbehandling av samme spørsmål og kan ikke anke dommen.

Forenklet voldgift

Forenklet voldgift egner seg til saker med mindre kompleksitet enn en vanlig voldgiftssak. Skiller seg fra vanlig voldgift ved: 
– Kun én voldgiftsdommer kan oppnevnes.
– Raskere behandling. Dommen skal avsies innen 6 måneder etter at dommer er oppnevnt.
– Partene har normalt ikke anledning til å inngi mer enn 2 prosesskrift hver.

Fordeler i forhold til voldgift: 
– Hurtigere
– Lavere omkostninger
– Må ikke være kontraktsfestet, men kan avtales når tvisten er et faktum.
– For øvrig samme fordeler som for voldgift.

Begrensning i forhold til voldgift:
– Egner seg best for enklere saker uten for stort saksomfang og kompleksitet.

For mer informasjon, kontakt Instituttet v/Anna Maria Lund på tlf. 91 39 97 49 eller arbitration@chamber.no