Import og eksportrestriksjoner mot Russland

Det er gjort vesentlige innstramminger i eksportkontrollregelverket mot Russland. Her finner du forenklet og oppdatert informasjon.

Eksportørers ansvar
Eksportører skal foreta en egenvurdering av om en vare, teknologi eller tjeneste er omfattet av gjeldene restriksjoner.

Det er viktig å påpeke at egenvurderingen må være gjort opp mot gjeldende regler, og kan ikke være basert på tidligere praksis.

Dersom eksportøren mener at en vare ikke er lisenspliktig må dette kunne dokumenteres. Det er eksportørenes ansvar å sørge for at det foreligger en gyldig eksportlisens for eksport av lisenspliktige varer.

Norske myndigheter  ved Tolletaten/Utenriksdepartementet vil kontrollere produkter som skal eksporteres til Russland ekstra nøye. Som vist over er det eksportør sitt ansvar at nødvendige tillatelser foreligger, og norske myndigheter vil vurdere om reglene for eksport til Russland er fulgt av eksportør.

Import av varer fra Russland
Det er også innført importforbud for enkelte varetyper fra Russland. Kapittel 4 i forskriften viser til varer og teknologier det er forbudt å importere fra Russland. Eksempler på varer som det er forbudt å importere er forsvarsmateriell, jern og stålprodukter.

Utenriksdepartementet er ansvarlig for eksportkontrollforskriften, samt selve forskriften som regulerer Norges import/eksportrestriksjoner mot Russland. På Utenriksdepartementet sine hjemmesider finnes til enhver tid en komplett oversikt over gjeldene bestemmelser

kilde: toll.no